Забравена парола

ТОП продукти

Водещи продукти

Доставка до дома

Бюлетин

Методи на плащане

В брой на място

Банков превод

Наложен платеж

Валута

Техника за горското стопанство

www.nedev.bg
Страницата предлага информация за машини за производство на дърва за огрев - процесори, професионални и хоби цепещи машини, както и други машини за работа в градината и горското стопанство - чипъри за раздробяване на клони, горскостопански лебедки и др

Условия за пазаруване

ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на онлайн магазин за продажба на машини, оборудване и аксесоари за дърводобив и дървопреработка www.darva-online.com

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите правила и общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Форест Стайл ЕООД, собственик на горе цитирания онлайн магазин, наричано за краткост ДОСТАВЧИК и потребителите на същия, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяните от него продукти и услуги.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2 Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на доставчика: Форест Стайл ЕООД

Седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул. Генерал Столетов 42, офис 9

Адрес за упражняване на дейността: Стара Загора,  Източна индустриална зона

 Данни за кореспонденция: Стара Загора, ул. Генерал Столетов 42, офис 9

Вписване в публични регистри: Регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 201789180

Номер на удостоверение за администратор на лични данни:

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София

ул. Иван Евстатиев Гешов № 15

тел: 02 940 2046, факс: 02 940 3640

електронен адрес: kzld@cpdp.bg

уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София

пл. "Славейков" № 4А, ет. 3,4 и 6

тел: 02 980 2524, факс: 02 9884218

гореща линия: 070011122

уеб сайт: www.kzp.bg

 

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ

Чл. 3 Продуктите, предлагани от Доставчика, представляват различни видове машини и оборудване за дърводобив и дървопреработка, в т.ч. процесори за производство на дърва за огрев, горскостопански лебедки, чипъри за дърво, дробилки, горски въжени линии, автоматични циркуляри, цепещи машини, машини за поддръжка на пътища, аксесоари за машините. 

Услугите, предлагани от Доставчика, включват, но не се ограничават до: транспорт на поръчаните продукти с лични превозни средства, изпращане на стоките по куриер, предоставяне на информация и сравнителни данни за различните видове машини и оборудване.

 

Чл. 4 Доставчикът предоставя, а Потребителите закупуват продуктите и използват услугите, съгласно параметрите и ценовите условия, обявени в онлайн магазина.

 

ІV. ЦЕНА НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ

Чл. 5 (1) Доставчикът доставя продуктите и услугите срещу възнаграждение, дължимо от Потребителя, съгласно избрания от него продукт и/или услуга

(2) Информация за всички параметри и характеристики на продуктите и услугите е налична в описанието на всеки от тях в електронния магазин.

 

Чл. 6 (1) За да получи поръчания продукт, Потребителят заплаща изцяло обявената в електронния магазин цена по банков път на посочената банкова сметка или в момента на доставката, когато изрично е заявил това по време на финализиране на поръчката и двете страни са съгласни с това.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез изпращане на обратен е-мейл на посочения от Потребителя електронен адрес, когато плащането е извършено по електронен път или по банкова сметка.

 

Чл. 7 (1) Поръчка за продуктите и услугите, предлагани в онлайн магазина може да бъде направена както от регистрирани потребители, така и от нерегистрирани такива, когато са предоставили валидни данни за контакт.

(2) Настоящите общи условия се прилагат както към регистрираните потребители със създаден профил, така и към тези, които правят еднократни поръчки, без да създават профил в магазина.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за статуса на поръчката. В създадения профил Потребителят може да види история на поръчките си, да коригира личните си данни и информация, да съхранява продукти, от които се интересува, но не е поръчвал, да се абонира или да направи отказ от абонамент за новини и/или бюлетини.

(5) При извършване на регистрацията или изпращане на поръчка без регистрация, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна, Потребителят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си преди да бъде извършена доставката на поръчаните продукти.  

Чл. 8 (1) Направената и потвърдена поръчка на продукт и/или услуга от електронния магазин има силата на договор със страни Доставчика и Потребителя.

(2) Този договор се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика и Потребителя, независимо дали същата е направена с регистрация от страна на Потребителя или без регистрация.

 

Чл. 9 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни и волеизявления на Потребителя, Доставчикът ще изпраща информация, статус на поръчката и отговори на зададени въпроси само на електронния адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията или за нерегистрираните ползватели - в момента на поръчката.

(3) Доставчикът е приел  и обявил в специален раздел в електронния си магазин Политика за защита на личните данни, която е достъпна за всички посетители на магазина.

(4) Ползвателят се съгласява с политиката за личните данни на Доставчика. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно обявената политика.

 

VІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, за което по подходящ начин ще бъдат уведомявани всички регистрирани потребители на магазина. 

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителя не заяви писмено в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на актуалният електронен адрес, посочен от Потребителя към момента на влизане в сила на изменението.

(4) Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписвани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(5) Потребителите, които правят поръчки без регистрация, приемат новите общи условия от момента на използването им след промяната, без изрично уведомление за промяната, независимо дали са правили поръчка в магазина преди това или не.

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 11 Договорът за доставка на продуктите се прекратява:

- при окончателното извършване на доставката от страна на Доставчика и заплащането й от страна на Потребителя

- при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си, в случай, че неизправната страна добросъвестно е уведомила изправната преди стартиране на доставката

 

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Чл. 12 При невъзможност да спази предварително потвърдения срок на доставка, Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя по подходящ начин в срок до 24 часа преди настъпване на времето за доставка.

 

Чл. 13 В случаите по чл. 12, Потребителят има право да откаже поръчката изцяло или да поиска да му бъде предложено ново време за доставка

 

Чл. 14. При невъзможност на Потребителя да получи стоката в предварително уговореното време за доставка, особено в случаите на плащане по време на доставката, същият се задължава да уведоми Доставчика по подходящ начин в срок до 24 часа преди настъпване на уговореното време за доставка. Може да бъде уговорено ново време за доставка или поръчката да бъде изцяло отказана.

 

Чл. 15. В случай, че поръчката е платена по банков път или онлайн, то единствено може да бъде отложена за ден и час, удобен и за двете страни.

 

Чл. 16. В случай, че поръчката и доставката са потвърдени от двете страни, но Потребителят по някаква причина откаже да приеме доставката, без изрично да е направил отказ от Доставка, съгласно предходния член, същият дължи на Доставчика 20% от стойността на направената поръчка

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17 ТЕРМИНОЛОГИЯ

(1) Под "Потребител" се разбира всеки, който  е заредил в Интернет страницата www.darva-online.com и се е съгласил с Общите условия за ползване на онлайн магазина. (2) Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя. (3) Под "Доставчик" се разбира онлайн магазина www.darva-online.com

 

Чл. 18. Евентуална недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на всички условия

 

Чл. 19. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията се прилагат законите на Република България

 

Чл. 20. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани чрез преговори помежду им, а когато това не е възможно - чрез съответние компетентен орган.

 

Чл. 21. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на електронен магазин www.darva-online.com, считано от 07.06.2014г

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на електронен магазин www.darva-online.com

 

Свобода на избора 

Вие контролирате информацията, която ни предоставяте за себе си. Ако изберете да не споделите информацията, необходима за извършване на поръчка на продукти и заплащането им през сайта, можете да направите поръчка на някой от телефоните, посочени в раздел Контакти. Поръчката ще има същата сила, като направената онлайн. Единствено не е възможно онлайн плащане без направена онлайн поръчка. В този случай ще заплатите продуктите в момента на получаването им.

 

Събиране и обработка на лични данни 

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. Ние няма да изискваме лични данни от Вас, освен ако не направите регистрация в магазина или не поръчате продукти.

 

Използване и съхраняване на личните данни  

Служителите на онлайн магазин www.darva-online.com са задължени да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват правилата за неразкриване на поверителна информация.

Информацията, която изискваме от Вас при регистрация и/или поръчка на продукти в нашия онлайн магазин, ще бъде използвана единствено, за да можем да изпълним Вашата поръчка. Информацията с личните ви данни ще бъде използвана единствено, за да бъдем във Ваша услуга и ще бъде достъпна единствено и само за служителите на онлайн магазина. Онлайн магазин www.darva-online.com стриктно спазва правилата за защита на личните данни в съответствие с действащите закони на Република България. Данните, които въведете при регистрация в онлайн магазина, няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани за други цели.

  

Сигурност 

За нас максималната сигурност на личните Ви данни е от голямо значение. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

 

Непълнолетни лица 

Съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електронния магазин без разрешението на своите родители или настойници.

По тази причина изискваме допълнително потвърждение на направените заявки за покупка на продукти.

 

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защита на поверителността се отнася за електронния магазин www.darva-online.com. Под-страниците в този сайт или рекламните банери в него могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате страницата на нашия електронен магазин, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

 

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, които счетем за подходящи. По всяко време имате възможност бързо и лесно да прекратите абонамента си за получаване на електронни съобщения от нас.

 

За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите сигнализирайте Комисията за защита на потребителите на телефон  0700 111 22

 

 

 

 

WebShop System